Laden...

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement

In het overzicht hieronder vind u de belangrijkste gedeelten van R.K. Gymnastiekvereniging TURNOSS te Oss.
Wilt u het volledige reglement inzien, neemt u dan contact met ons op.

Artikel 1. Naam en vestigingsplaats

De vereniging draagt de naam R.K. Gymnastiekvereniging TURNOSS.
Zij is gevestigd in de gemeente Oss.

Artikel 2. Doel

De vereniging heeft ten doel de gymnastiek in de ruimste zin des woord te stimuleren. Zij tracht dit doel te bereiken door geregelde praktische beoefening van de gymnas­tiek, het deelnemen aan en/of organiseren van wedstrijden, het geven van demonstra­ties en overi­gens het aanwenden van alle wettige middelen, welke het doel kunnen bevorderen.

Artikel 3. Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 01 augustus tot en 31 juli.

Artikel 4. Verhouding tot de KNGU

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnas­tiek Unie (KNGU).

Artikel 5. Soort leden

De vereniging heeft:

 • Seniorleden
 • Juniorleden
 • Begunstigde leden
 • Ereleden of leden van verdienste

Artikel 7. Toelating van Leden

Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het Bestuur. De aanmelding geschiedt door invulling van en inzending van, door het Bestuur ter beschik­king gestelde, een formulier, waarop door ondertekening tevens verklaard wordt dat het zich meldend lid overeen­komstig statuut en huishoudelijk reglement zal handelen en zich daaraan zal onderwerpen.

Artikel 9. Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:

 1. Door de dood van het lid
 2. Door (schriftelijke) opzegging van het lid
 3. Door opzegging namens de vereniging
 4. Door ontzetting krachtens besluit van het Bestuur

De opzegging sub 2 kan in het algemeen slechts geschieden voor aanvang van betalingsperiode, te weten voor 1 feb, 1 mei, 1 aug of 1 nov.

Bij tussentijdse opzegging, wegens verhuizing naar andere gemeen­ten of lichamelijke gebreken, beslist het Bestuur met betrekking tot de doorbe­taling van contributie.

Artikel 15. Kleding

De voor alle leden voorgeschreven kleding, zowel voor training, wedstrij­den, demon­stra­ties als anderszins, wordt door de algemene ledenvergade­ring, op voorstel van het Bestuur vastgesteld.
Het dagelijks Bestuur bepaalt, eventueel na overleg met de leiding van de vereniging, welke kleding bij bepaalde gebeurtenissen moet worden gedragen.

Artikel 16. Bestuur

Het Bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die de leeftijd van minimaal 18 jaar bereikt hebben en bestaat uit:

 1. Voorzitter
 2. Secretaris
 3. Penningmeester
 4. Lid activiteitencommissie
 5. Lid wedstrijdsecretariaat
 6. Bestuurslid/leden, bij voorkeur aangezocht onder de leden (ouders cq verzorgers)

Zij worden voor de tijd van drie jaar door de algemene Ledenvergadering gekozen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen.
De overige bestuursfuncties worden door het Bestuur in onderling overleg verdeeld.

Artikel 28. Algemene Ledenvergadering

Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar belegt het Bestuur een algemene Ledenvergade­ring, waarin door het Bestuur onder andere rekening en verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid.
Buitengewone Ledenvergaderingen worden gehouden indien het Bestuur zulks nodig oordeelt of indien tenminste tien leden in een met reden omkleed schrijven een daartoe strekkend verzoek bij het Bestuur hebben ingediend.
In het laatste geval moet binnen vier weken na ontvangen van het verzoek de vergadering worden gehouden.
Blijft het Bestuur in gebreke aan genoemd verzoek te voldoen, dan hebben bedoelde leden het recht zelf een buitengewone vergadering uit te schrijven, op de voor de vereniging gebruikelijke wijze.

Artikel 37. Ontbinding vereniging

Een voorstel tot ontbinding van de vereniging kan alleen behandeld worden in een buitengewone algemene vergadering, indien dit tenminste vier weken van tevoren ter kennis van de stemgerechtig­den ter algemene vergadering is gebracht. Het behoeft, om te worden aangenomen, een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen. In geval van ontbinding wordt over de bezittingen van de vereniging beschikt op de wijze, welke de algemene vergadering zal bepalen, rekening houdend met de terzake geldende bepalingen van het Burgelijk Wetboek.

Artikel 38. Slotbepalingen

Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de algemene Ledenvergadering het besluit daartoe heeft genomen. Elk lid ontvangt een uitreksel van dit reglement. Het volledige exemplaar zal ter inzage liggen bij de secretaris en ledenadministratie. Tegen een daarvoor nader vastgestelde prijs is het mogelijk het volledi­ge Huishoude­lijk Reglement aan te schaffen.

Verzekering

Onze vereniging is via de KNGU (sportbond) aangesloten bij een landelijke verzekeringsmaat­schappij.

Wij zijn verzekerd voor:
Ongevallen

a) wie zijn verzekerd?
– alle leden van de KNGU (tot 70 jaar);
– niet KNGU-leden die deelnemen aan (proef-)lessen.

b) wanneer is men verzekerd?
– tijdens deelname aan trainingen, vergaderingen en activiteiten;
– tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de activitei­ten plaatsvinden.

c) waarvoor is men verzekerd?
– indien men ten gevolge van een ongeval
1) overlijdt (2.500,00 euro)
2) blijvend invalide wordt. (max. 20.000,00 euro)

d) waarvoor is men niet verzekerd?
– geneeskundige behandeling zoals dokter, tandarts, ziekenhuis, ambulance etc.;
– revalidatie;
– verlies arbeidsinkomen.

Wij zijn niet verzekerd voor:
Diefstal en of schade betreffende geld, kleding, sieraden, fietsen en dergelijke, zowel uit de kleedkamer als buiten of in de sport­hal/gymnastieklokaal.