Laden...

Privacy Policy Turnoss

Privacy Policy

Gymnastiekvereniging Turnoss hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wetten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
  zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
  jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
  de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en
  deze respecteren.

 

Als Turnoss zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Turnoss verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Ledenadministratie.

Communicatie, waaronder het informeren over;

 • Informatie vanuit leiding, commissies en bestuur;
 • Informatie aangeleverd via de turnbond de KNGU;
 • Informatie aangeleverd door ‘derden’ voor activiteiten waar de vereniging aan mee

doet. Hierbij valt vooral te denken aan evenementen waarbij de vereniging financiële middelen kan binnen halen, zoals bv de Raboclubaktie, De grote clubactie en/of andere acties;

 • Onze jaarlijkse ledenvergadering.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het aanmeldingsformulier op de website;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Turnoss de volgende persoonsgegevens van

jou/jouw kind vragen:
-Voornaam;
-Achternaam;
-Geboortedatum;
-Adres;
-Postcode;
-Woonplaats;
-Telefoonnummer(s);
-Emailadres(sen);

Jouw gegevens worden door Turnoss opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode;

Leden

–   Gedurende de periode dat men is aangemeld. Hierna zoals wettelijk is vastgesteld twee jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd. Hierna kunnen de noodzakelijke persoonsgegevens nog bewaard worden in het oud-leden archief.

–   Oud-ledengegevens: er geldt hiervoor geen termijn. Dit is een Archief. De persoonsgegevens moeten worden verwijderd op verzoek van het oud-lid of bij diens overlijden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Gebruik van foto’s

Zoals aangegeven maken wij gebruik van foto’s. Middels foto’s geef je een snelle illustratie

over bijvoorbeeld een evenement of gewonnen prijzen bij wedstrijden, maar ook hoe leuk activiteiten bij de vereniging zijn. Dit betekent dat wij op allerlei momenten foto’s kunnen nemen ter illustratie van onze website, Facebookpagina, Instagram. Het kan zijn dat je om welke reden dan ook liever niet hebt dat er foto’s van jou of jouw kinderen worden gebruikt. Uiteraard respecteert de vereniging deze keuze. Via het bestuur kan je per mail bezwaar aangeven (ledenadministratie@turnoss.nl). Ook op het digitale inschrijfformulier kan je dit aangeven. De rechten van de foto’s liggen bij de vereniging. Als je ons een foto aanlevert geef je ons automatisch het recht deze te allen tijde te gebruiken. Alleen wanneer in de foto een naamsvermelding wordt geplaatst behoren de rechten aan de in de foto vermelde persoon en/of bedrijf.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou/jouw kind te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-Alle personen die namens Turnoss van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn

gehouden aan geheimhouding daarvan.

-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-Ons kader is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht aan jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Secretariaat@turnoss.nl